Susunan Pengurus

dr Nova Riyanti Yusuf, SpKJ

Ketua Umum

dr. Isa Multazam Noor, SpKJ

Wakil Ketua

dr. Prianto Djatmiko, SpKJ

Ketua Purna

dr. Profitasari Sari, SpKJ

Sekretaris I

dr. Citra Fitri Agustina SpKJ

Sekretaris II

dr. Prasila Darwin, SpKJ

Bendahara I

dr. Srimpi, SpKJ

Bendahara II

Back to Top